Lions AaskovHvad er Lions?OrganisationDem støtter vi?AktiviteterKontaktLinks 
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave
 

Historien om Lions Club International

The International Association of Lions Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jones. Det skete i Chicago, Illinois, USA.

I dag er lions en verdensomspændende organisation. Der er lions i 194 lande eller geografiske områder, og der er over 46.000 klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer.

 Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af "Business Circle", en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber.
Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent.

Den 7. juni 1917 blev "The International Association of Lions Clubs" (Lions Clubs International) stiftet i Chicago. Stiftelsen af lions skete ved at slutte en række "Business Clubs" sammen, og formålet var fra starten at forene klubbernes medlemmer i et uegennyttigt arbejde i klubbens naturlige virkeområde for de medmennesker, der havde behov for hjælp.

Melvin Jones var født på Fort Thomas i Arizona i 1879 og virkede som generalsekretær for lions næsten helt frem til sin død i 1961. Han var gift med Rose Freeman, der hjalp til som hans sekretær, indtil hun døde i 1954. I juni 1956 blev han gift med Lillian M. Radigan.

Den første verdenskongres, Convention, blev afholdt i Dallas i 1917, og den er blevet modellen for alle senere Conventions. Få år senere var der oprettet klubber i Canada, og i slutningen af 20-erne dækkede man store dele af Mellem- og Sydamerika. Ja selv i Kina var der klubber.

 

I 1948 kom lions til Europa, hvor den første klub blev chartret i Stockholm den 24. marts 1948, og Sverige blev betegnet som distrikt MD 101. Lions kom til Danmark i 1950, hvor Lions Club København blev chartret den 15. september 1950, og Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 106.

 

Danmark har i dag ca. 313 klubber med over 7.200 medlemmer, heraf fem klubber på Færøerne og seks klubber på Grønland.

 

Hensigten med sammenslutningen er

- at skabe og medvirke til fællesskab og forståelse for medmenneskelige behov blandt alle folkeslag ved at tilbyde sig til engagement i samfundet og til international forståelse.

Lions formål

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Regler for god lions-etik

På det første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code of Ethics vedtaget som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse:

 • Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid
 • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele
 • Køb ikke din fremgang på andres bekostning
 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv
 • Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig
 • Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester
 • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning
 • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte
 • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned

Klubbens organisation

Klubben er den mindste organisatoriske enhed i "The International Association of Lions Clubs", (LCI).
En klubs virkeområde er den kommune, i hvilken klubben er hjemmehørende.
Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men er medlem af klubben.
En grundlæggende betingelse for, at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst 25-30 medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid.

Forpligtelser

Ved sin chartring forpligter klubben sig til at virke i overensstemmelse med lions-organisationens idealer og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love.
Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker.
Dog må det siges, at medlemskabet af en international organisation ville være urimeligt og meningsløst, om man ikke alene derved følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i organisationen, både på nationalt og internationalt plan.

Bestyrelsens sammensætning

Sammensætningen af bestyrelsen kan variere fra klub til klub. En for danske lionsklubber typisk bestyrelse har følgende sammensætning: Præsident (P), Past Præsident (PP), Vicepræsident(er) (VP), Sekretær (S), Kasserer (K), Klubmester (KM), Medlemsudvalgsformand (M), Tailtwister (T).
Bestyrelsen kan dog efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark